Svadba v kostole

Cirkevný katolícky obrad:

Termín cirkevného sobáša voľte tak, aby bol mimo obdobia pôstu (pôst začína 40 dní pred Veľkou nocou) a mimo adventného obdobia  (advent trvá 4 týždne pred Štedrým večerom).

O cirkevný sobáš v kostole treba požiadať na príslušnom farskom úrade v mieste bydliska aspoň jedného zo snúbencov. Kvôli príprave na manželstvo treba vašu požiadavku o svadbu v kostole ohlásiť minimálne tri mesiace pred vašim termínom svadby.

Ak chcete mať sobáš inde, ako je vaše rodisko, tak vo vašej rodnej farnosti vám vystavia licenciu k sobášu. Bude sa od vás vyžadovať popri splnení ostatných cirkevno-právnych podmienok krst v rímskokatolíckej cirkvi, slobodný stav a tiež absolvovanie sviatosti birmovky pred sobášom.

Pokiaľ bol jeden z vás pokrstený v inej farnosti, je potrebné si vyžiadať z miesta krstu krstný lístok. Okrem dátumu krstu musí byť uvedený aj dátum prvého svätého prijímania a birmovky. Krstné lístky nesmú byť staršie, ako tri mesiace.

Čo si priniesť na stretnutie s kňazom?

Na stretnutie na fare si doneste vaše občianske preukazy, rodné listy, v prípade titulu uvedeného v občianskom preukaze aj vysokoškolský diplom. Kňazovi oznámite mená svedkov a ich základné osobné údaje. V prípade, že ste už boli cirkevne zosobášení, treba doniesť „Potvrdenie o neplatnosti predošlého manželstva“, ak ste rozvedení, treba doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“. Príslušné doklady treba doniesť aj v prípade, že ste vdovec/vdova / svedectvo o smrti predošlého manžela/manželky/. Ak ste už boli civilne zosobášení, tak sobášny list. Potrebná je tiež vypísaná žiadosť z matriky.

Príprava na svadbu

Svadba v kostole si vyžaduje aj prípravu. Pred uzavretím manželstva sa zúčastnite na troch stretnutiach s kňazom alebo jeho zástupcom. V každej farnosti je to ale individuálne. Ide o osobnú prípravu – manželskú skúšku, ktorú vyžaduje cirkevné právo. Prehĺbite si poznatky z kresťanskej náuky, oboznámite sa s významom a úlohami kresťanského manželstva a rodičovstva. Avšak závisí od kňaza ako manželskú prípravu pojme. Či pôjde o teologickú mravoučné sedenia, alebo sa príprava zameria viac na vás ako pár. Preto zvážte výber kňaza, aby svadba v kostole bola tou najkrajšou. Pripravíte sa na samotný sobášny akt. Ak neexistuje žiadna prekážka na uzavretie právoplatného manželstva, pristúpite k „ prijatiu sviatosti manželstva“. Tri týždne pred obradom budú vo farnosti v mieste trvalého bydliska snúbencov každú nedeľu na svätej omši vyhlasované „ohlášky“. Z vážnych dôvodov môže byť na ohlášky udelený „dišpenz“, zrušenie ohlášok. Sobáš môže byť súčasťou svätej omše alebo môže prebiehať samostatne. Veriaci snúbenec pred uzavretím manželstva pristúpi k svätej spovedi a na sväté prijímanie.

Po absolvovaní prípravy na manželstvo vás kňaz oboznámi s priebehom svadobného obradu. Existuje aj novinka v podobe Kurzov prípravy na manželstvo, bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.domanzelstva.sk.

Dohodnite sa na presnom dátume a hodine sobáša, informujte sa aj ohľadom podmienok a možností výzdoby kostola na sobášny akt a poproste o umožnenie vstupu pre dekoratérov.

Ak chcete, aby váš svadobný akt vykonal kňaz z inej farnosti je potrebné túto informáciu oznámiť pri ohlasovaní sobáša, najneskôr však na poslednom stretnutí s kňazom pred sobášom. Organista na farnosti nie je povinný hrať počas vášho svadobného obradu, preto ho treba o to poprosiť. V prípade vlastného hudobného sprievodu treba túto skutočnosť ohlásiť a konzultovať s kňazom včas. Opýtajte sa priamo kňaza na možné poplatky. Uzavretie cirkevného manželstva by však nemalo byť podmienené žiadnym poplatkom!

 

Pravidlá slušnosti na cirkevnom obrade:

  • Nerušiť kňaza počas obradu fotografom a kameramanom
  • Na možnosti pohybu a počtu „technikov“ sa treba dopredu dohovoriť s kňazom.
  • Do kostola nie je vhodné vstupovať vo vyzývavom oblečení
  • Nerušiť obrad smiechom/šepkaním alebo prechádzaním sa po kostole
  • Ak aj nie ste veriaci, vstavajte a sadajte si s ostatnými

Po požehnaní manželia a svedkovia pristúpia k oltáru a spoločne s kňazom podpíšu sobášne zápisnice (štátnu aj cirkevnú). Orgán cirkvi, pred ktorým ste uzavreli manželstvo, zašle zápisnicu príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev. Následne si môžete vyzdvihnúť vaše sobášne listy.

Svadba v kostole je výnimočná záležitosť, kedy si sľubujete vernosť pred Bohom. Preto podľa rímskokatolíckej cirkvi je manželstvo uzavreté pred Bohom nerozlučiteľné a preto nie je možný rozvod. Vďaka tomu, že sa s kňazom zoznámite a spoznáte už počas príprav resp. kurzov môže byť svadba v kostole lepšou voľbou ako civilný sobáš.

Mohlo by vás zaujímať: ⇩