Priebeh katolíckeho cirkevného obradu

V článku si môžete prečítať aký je priebeh katolíckeho cirkevného obradu. Ten môže byť spojený s omšou no i bez omše.

Priebeh katolíckeho cirkevného obradu bez omše

Príchod do kostola

Kňaz: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Všetci: Amen.

Kňaz: Pán s vami. (alebo iný pozdrav)

Všetci: I s duchom tvojím.

Kňaz môže použiť tento príhovor: M. a M., prišli ste do Božieho chrámu, aby ste tu pred kňazom a svedkami prijali sviatosť manželstva. Je to veľká udalosť vo vašom živote. Preto prichádzate v sprievode svojich príbuzných a priateľov. A tešíte sa, že budete pred Bohom svoji. Aj Cirkev sa teší s vami. Veď ste jej deťmi a vaším manželským zväzkom pribudne do jej spoločenstva nová rodina. Cirkev bude prosiť svojho nebeského ženícha, aby vaše manželstvo bolo jej naozaj na radosť, vám na spásu a Bohu na česť a slávu. Všetkých vás srdečne vítam.

KOLEKTA (alebo iná):

Pane, vyslyš naše pokorné prosby za týchto tvojich služobníkov M. a M., ktorí pri tvojom oltári spájajú svoje životy; naplň ich milosťou a upevni vzájomnou láskou. Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci: Amen.

BOHOSLUŽBA SLOVA

Príklady textov: • 1. čítanie: Kol 3, 12 – 17 • Žalm: Ž 32, 12.18; 20.21; 22 • Alelujový verš: 1 Jn 4, 16 • Evanjelium: Mk 10, 6 – 9

HOMÍLIA – KÁZEŇ

SOBÁŠNY OBRAD

Všetci vstanú. Kňaz ide k tým, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, a pýta sa ich:

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Obidvaja: Áno.

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Obidvaja: Áno

Ďalšiu otázku možno vynechať, ak ide o starších.

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi? Obidvaja: Áno.

Manželský (súhlas): Kňaz ich vyzve, aby vyjadrili svoj súhlas: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Podajú si ruky:

Priebeh katolíckeho cirkevného obradu Forma A:

Kňaz:  M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?

Muž:  Beriem.

Kňaz:  Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Muž:  Sľubujem.

Kňaz:  M., beriete si (berieš si) M. za svoju manžela?

Žena:  Beriem.

Kňaz:  Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Žena:  Sľubujem.

Priebeh katolíckeho cirkevného obradu Forma B:

Muž:  Ja M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom,  že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí,  ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Žena:  Ja, M., beriem si teba, M., za manžela  a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou  a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe  a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Nasleduje potvrdenie kňazom. Položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo, a požehnávam ho v mene Otca i Syna † i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Všetci: Amen.

Prísaha novomanželov

Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí: Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Hneď po ňom položí prsty pravej ruky na kríž manželka a hovorí: Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.

Požehnanie a odovzdanie prsteňov

Kňaz: Teraz vám požehnám snubné prstene.

Kňaz: (použije 1 z formúl, napr. túto)  Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme † ich v tvojom mene,  aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji  a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.

Novomanželia: Amen.

Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.

Manžel nastokne prsteň manželke na prst, pričom hovorí: M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Podobne manželka nastokne manželovi na prst jeho prsteň, pričom hovorí: M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Spoločná modlitba: Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých tu prítomných a za celú Cirkev. 1. Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím, aby získali šťastie večné, prosme Pána. Odpoveď: Prosíme ťa vyslyš nás. (alebo iná) 2. Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými a kresťanskými rodičmi, prosme Pána. 3. Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána.

Aby sa pokoj a bratská láska šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.

Modlitba požehnania nad novomanželmi

Kňaz sa modlí s rozopätými rukami: Svätý Otče, tvorca celého sveta, ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojím požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju štedro požehnal. Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu aj na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou a ich deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť, v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách Cirkvi a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána.  

Všetci: Amen.

(Môže byť aj iná modlitba)

Záver

Kňaz: Pred sv. prijímaním modlime sa, ako nás naučil náš Spasiteľ. Všetci: Otče náš, ktorý si na nebesiach…

Ak bude sväté prijímanie:

Kňaz: (Vezme hostiu a hovorí): Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

Prijímajúci: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Kňaz: Telo Kristovo.

Prijímajúci: Amen.

Kňaz: Modlime sa. Pane Ježišu , ty si nám v obdivuhodnej Sviatosti zanechal pamiatku svojho umučenia: prosíme ťa, daj, aby sme sväté tajomstvo tvojho tela a krvi tak ctili, žeby sme ovocie tvojho vykúpenia stále v sebe cítili. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Všetci: Amen.

Kňaz udelí požehnanie.

Kňaz: Pán s vami.

Všetci: I s duchom tvojím.

Kňaz: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.

Všetci: Amen.

Kňaz: Iďte v mene Božom.

Všetci: Bohu vďaka.

(alebo iné požehnanie)

 

Priebeh katolíckeho cirkevného obradu v omši

Sv. omša prebieha zvyčajným spôsobom okrem týchto výnimiek:

Sobášny obrad nasleduje po homílii – kázni a je zhodný s obradom sviatosti manželstva mimo omše.

Po ňom nasleduje modlitba veriacich, napr.: Bratia a sestry, prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na svadbe v Kázne urobil svoj prvý zázrak, aby zachoval v láske svoju nevestu Cirkev i týchto novomanželov a všetky manželstvá farnosti.

  1. Pane, zachovaj týchto novomanželov vo vernosti, svornosti a v láske a daj, aby si navzájom pomáhali viesť príkladný kresťanský život.
  2. Pane, veď svoju nevestu Cirkev k duchovnej dokonalosti, kráse a svätosti.
  3. Pane, daj, aby sa spravodlivými zákonmi chránilo po celom svete duchovné i hmotné dobro rodín a manželstiev.
  4. Pane, daj, aby všetci manželia našej farnosti pamätali na svoj manželský sľub a prísahu pred tvojím oltárom. Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a pomáhaj týmto novomanželom i celému svojmu ľudu, ktorý sa zhromažďuje v tvojom mene; zachovaj nás vo svojej láske, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov.

Odpoveď: Amen.

Omša pokračuje zvyčajným spôsobom.

Po modlitbe Otče náš sa vynechá Prosíme ťa, Pane, zbav nás… Kňaz sa namiesto toho so zloženými rukami modlí: Prosme Pána za novomanželov, ktorí pri tomto oltári uzavreli sviatosť manželstva (a ktorí príjmu Kristovo telo a krv), žeby sa navzájom vždy milovali úprimnou láskou.

Všetci sa chvíľu ticho modlia. Potom kňaz rozopne ruky a pokračuje: Vyberie sa 1 odsek:

Svätý Otče, ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v jednote tela a srdca plnili svoje poslanie.

Bože, ty nám zjavuješ hĺbku svojej lásky. Vzájomnou láskou manželov naznačil si nám zmluvu, ktorú si uzavrel so svojím ľudom, a manželstvo tvojich veriacich si povýšil na sviatosť, aby kresťanský manželský život naznačoval tajomné spojenie Krista s Cirkvou. Pane, láskavo vystri na týchto novomanželov M. a M. svoju žehnajúcu pravicu.

Daj, Pane, aby sa novomanželia vzájomne obdarúvali darmi tvojej lásky v tomto sviatostnom spoločenstve, do ktorého práve vstúpili. Nech si láskou dokazujú, že prebývaš medzi nimi a nech sú odteraz jedno srdce a jedna duša. Daj, Pane, aby si založili a navždy udržali domov, a pomáhaj im, aby svoje deti vychovávali podľa evanjelia a pripravili ich pre tvoju nebeskú rodinu. Milostivo zahrň požehnaním našu sestru M., aby si dobre plnila úlohu manželky a matky. Nech obšťastňuje celý dom a nech ho okrášľuje vľúdnosťou a milotou. Nebeským požehnaním sprevádzaj aj nášho brata M., aby si dôstojne plnil povinnosti verného manžela a starostlivého otca. Svätý Bože, dožič týmto kresťanským manželom, ktorí túžia pristúpiť k tvojmu stolu, aby sa mohli tešiť z účasti na večnej nebeskej hostine. Skrze Krista, nášho Pána.

Všetci: Amen. (môžu sa použiť aj iné formuly)

Omša pokračuje obradom pokoja.

Požehnanie na konci omše, napr.

Kňaz: Pán s vami.

Všetci: I s duchom tvojím.

Kňaz: Prijmite slávnostné požehnanie.  

Potom rozprestrie ruky nad novomanželov a hovorí:

Kňaz: Nech vám udelí svoju radosť a na deťoch nech vás požehná všemohúci Boh Otec.

Všetci: Amen.

Kňaz: Nech milostivo stojí pri vás v šťastí i v nešťastí jednorodený Syn Boží.

Všetci: Amen.

Kňaz: Nech do vašich sŕdc ustavične vlieva svoju lásku Duch Svätý.

Všetci: Amen.

Kňaz: Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn † i Duch Svätý.

Všetci: Amen.

Kňaz: Iďte v mene Božom.

Všetci: Bohu vďaka.

 

Mohlo by vás zaujímať: ⇩