Civilný sobáš

V článku zistíte aké sú poplatky na úrade za civilný sobáš, aké sú právne požiadavky na uzavretie manželstva, aké sú povinnosti pri sobáši s cudzincom a iné užitočné informácie.

Ak uzavriete civilný sobáš na úrade – matrike alebo napríklad v exteriéry v záhrade kaštieľa, následný cirkevný obrad v kostole už nemá žiadne právne následky. Po civilnom sobáši môžete svoj sľub spečatiť aj pred Bohom v kostole, no bude iba obrad, pretože manželstvo už vzniklo civilným obradom. Ak uzavriete cirkevný sobáš, civilný sobáš už absolvovať nemôžete. Katolícke a evanjelické obrady sa na mimo cirkevnej pôde zatiaľ nevykonávajú.

 

Manželstvom sa rozumie zväzok muža a ženy.                                                                                 

Vzniká po splnení podmienok ustanovených Zákonom o rodine č. 36/2005.

“Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.” (§ 4 ods. 1 Zákona o rodine).

 

Právne požiadavky na uzavretie manželstva:  

 

 • Dovŕšenie plnoletosti – vek 18 rokov
 • Vaše rozhodnutie o uzavretí manželstva je dobrovoľné
 • Rozhodnúť sa aké priezvisko po sobáši budete používať
 • Vzájomná znalosť zdravotného stavu

 

 

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

V prípade, že spĺňate všetky právne požiadavky môžete navštíviť matričný úrad. Príslušná je vždy tá matrika, kde máte trvalý pobyt. Ak má každý z vás trvalý pobyt inde,  závisí od vás, ktorú z dvoch príslušných matrík si vyberiete.

 

Zákon o rodine pripúšťa iba dve výnimky, kedy možno uzavrieť manželstvo aj pred iným matričným úradom ako tým, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. A to:

 • na základe tzv. delegácie sobáša: príslušná matrika (podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov) môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.
 • bez povolenia príslušnej matriky možno uzavrieť manželstvo pred ktorýmkoľvek matričným úradom  a na ktoromkoľvek mieste v prítomnosti matrikára a dvoch plnoletých svedkov, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený.

 

Doklady potrebné predložiť na matrike:

 • vaše rodné listy
 • vaše platné občianske preukazy (nahrádza doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte)
 • platné občianske preukazy dvoch plnoletých svedkov
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva (vdova/vdovec)
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (rozvedená/rozvedený)
 • právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné (ak bolo vyhlásené za neplatné)

 

Poznámka: právoplatný znamená, že rozsudok je opatrený pečiatkou právoplatnosti zo súdu. Ak vám bol doručený rozsudok zo súdu, treba znova zájsť na súd, nech vám dajú naň pečiatku, že už je právoplatný (že už sa voči nemu nedá odvolať).

 

Žiadosť o uzavretie manželstva

Ak sú vaše doklady v súlade s právnymi požiadavkami, v odôvodnených prípadoch iba jeden z vás, vyplníte predpísané tlačivo (žiadosť o uzavretie sobáša). V tomto momente si na matrike dohodnete, kedy a kde sa bude konať váš sobáš.

Civilný sobáš uzavriete na obecnom alebo mestskom úrade v prítomnosti matrikára a dvoch plnoletých svedkov. Obrad je krátky a trvá asi 15 minút ak obrad nezahŕňa báseň alebo pieseň. Matrikár predstaví snúbencov, osoba ktorá oddáva prednesie krátky prejav o manželstve a vykoná sobášny akt. Počas aktu prehlásite, že vám nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a navzájom poznáte zdravotný stav. Vyslovíte súhlas s uzavretím manželstva. Vymeníte si navzájom prstene a dáte si prvý manželský bozk. V neposlednom rade urobíte súhlasné vyhlásenie týkajúce sa vášho spoločného priezviska.

Ste povinný vyhlásiť :

 • priezvisko jedného z vás bude vašim spoločným priezviskom
 • ponecháte svoje doterajšie priezviská, v tomto prípade ktoré z vašich priezvisk bude patriť vašim spoločným deťom
 • priezvisko jedného z vás bude vašim spoločným priezviskom, pričom si jeden z vás ponechá aj svoje doterajšie priezvisko
 • už máte dve priezviská, tak uvediete, ktoré z doterajších priezvisk bude súčasťou vášho nového priezviska

( o zmenu priezviska môžete požiadať úrad podľa zákona č. 300/1993, novelizovanom zákone č.13/2006 , ak:

 

 • je vaše priezvisko hanlivé, výstredné, smiešne, cudzojazyčné
 • zmena priezviska maloletých detí
 • zmena mena alebo priezviska z iných dôvodov

 

O aktuálnych správnych poplatkoch sa informujte na príslušnom úrade. )

Na záver podpíšete zápisnicu o uzavretí manželstva a po vás aj vaši svedkovia, sobášiaci a matrikár. Týmto je sobášiaci akt ukončený.

 

O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať:

 • mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
 • mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
 • dátum a miesto uzavretia manželstva,
 • meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, 
 • dohodu snúbencov a priezvisku,
 • meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky, 
 • odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

 

Poplatky na úrade – civilný sobáš:

Za uzavretie manželstva na matričnom úrade v mieste trvalého bydliska jedného zo snúbencov nič nezaplatíte.

 

Ak však chcete manželstvo uzavrieť mimo matričnej doby alebo máte inú netradičnú požiadavku, budete si musieť za to priplatiť:

1) povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – 16,50€,
2) povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66,00€,
3) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom – 66,00€,
4) uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50€,
5) uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 199,00€.

 

O aktuálnych poplatkoch sa informujte na príslušnom matričnom úrade.

 

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

 1. Nový občiansky preukaz si musíte vybaviť v lehote do 30 dní od dátumu sobáša.
 2. Ak plánujete medové týždne v zahraničí, kde nepostačuje vycestovať iba s občianskym preukazom, rátajte aj s potrebou vybaviť nový cestovný pas. V prípade, že máte zakúpenú letenku na pôvodné priezvisko a doklady vydané už na nové priezvisko po sobáši, odporúčame vám obrátiť sa priamo na danú leteckú spoločnosť.
 3. Na zmenu  údajov vo vodičskom preukaze  máte zo zákona čas iba 5 dní. Nové priezvisko treba zmeniť aj na technickom preukaze vozidla.
 4. Zmenu údajov na zdravotnej karte poistenca musíte nahlásiť do 8 dní.
 5. Zmenu údajov v sociálnej poisťovni musíte nahlásiť do 8 dní, okrem zamestnanca, ktorý nahlasuje zmenu zamestnávateľovi a až ten následne kontaktuje sociálnu poisťovňu.
 6. Kontaktujte mobilného operátora, banku, poisťovňu, kataster, daňový úrad (do 30 dní), živnostenský úrad (do 15 dní), obchodný register (do 30 dní), lekára a podobne.

Manželstvo s cudzincom a cudzinec ako svedok

Cudzinec, ktorý uzatvára manželstvo s občanom SR na území Slovenskej republiky, je povinný pred uzavretím manželstva predložiť matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva alebo na veľvyslanectve Slovenskej republiky v zahraničí najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva nasledujúce doklady:

 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov),
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o pobyte,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Svedkom môže byť aj cudzinec. Zákon nezakazuje prítomnosť svedka, ktorý nie je slovenským občanom. Prítomnosť tlmočníka v takomto prípade je dobrovoľná. Ak je však jeden zo snúbencov cudzinec, počítajte s tým, že prítomnosť tlmočníka počas sobáša môže po Vás matrika požadovať.

Mohlo by vás zaujímať: ⇩